علی آیریا ( ۱۹۹۵-۱۹۱۴ ) از سال ۱۹۵۹ نماینده رسمی زیمنس برای کلیه دستگاههای پزشکی- تلفن- برق در استان خراسان بوده است. پس از اینکه سهامدار و عضو شرکت Genral radiology Iran  که نماینده رسمی GE  آمریکا بود از نمایندگی زیمنس استعفاء داد.

بهرام آیریا (۱۹۴۹) در سال ۱۹۷۹ شرکت آیریا و شرکاء را به ثبت رسانید و در همان سال نماینده رسمی و سهامدار شرکت Iran Shimaco  که نماینده رسمی  Shimatzu ژاپن در ایران بود برای استان خراسان اخذ نمود و در یکسال ۱۴ دستگاه رادیولوژی برابر فعالیت Toshiba در پانزده سال در استان خراسان را انجام داد و بعنوان نماینده برتر ایران شناخته شد. شرکت آیریا و شرکاء توانست در سال ۱۹۸۰ پروانه برش و بسته بندی یک ملیون مترمربع  فیلم رادیولوژی را که مصرف کل ایران بود  از اداره کل صنایع دریافت نماید ولی به علت شرایط اقتصادی کشور این پروژه در ایران به اتمام نرسید. در سال ۱۹۸۱ دفتر تهران را افتتاح و با تجربیاتی که داشت نماینده رسمی دستگاه های رادیولوژی از TUR آلمان و DuerrTecknick برای پروسسورهای فیلم رادیولوژی ORWO برای کلیه فیلم های رادیولوژی و عکاسی و هم چنین Mille Medicinshe Tecknicl برای تخت های فیزیوتراپی شد.

بالا